Koronainformasjon 03.06.20

Klasseromb2020

Hei alle elever og foresatte,

Nå er revidert plan for resten av vårsemesteret klar.  

Bakgrunnen for at vi nå justerer opp elevenes fysiske tilstedeværelse på skolen, er myndighetenes endringer i smittevernreglene fra og med 2. juni. Vi har nå gått fra rødt til gult lys. Les mer om de her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Jeg vil gjerne forsøke å forklare kort hva og hvordan vi organiserer oss til vanlig, og også har gjort gjennom koronaperioden så langt, slik at det kommer frem hvorfor vi har valgt den typen løsning vi har gjort:

I fagene matematikk, norsk, engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk har vi ekstra lærere inne i gruppene på 28-30 elever. Denne organiseringen åpner for at vi kan dele klassene inn i mindre grupper, og dermed ha større kapasitet til å bistå elevene oftere og bedre i undervisningen. I norsk har vi eksempelvis 4 grupper der elevene fra 3 klasser spres utover, og utgjør derfor 15-20 elever per lærer.

Disse gruppene har stått mer eller mindre fast siden august 2019. Da Covid-19 inntraff og skolene stengte, fortsatte vi å holde fast ved denne organiseringen, også ved digital hjemmeundervisning. Da skolene åpnet noe igjen, utgjorde disse gruppene "kohortene" som ble undervist fysisk på skolen. Med et mindre elevantall var det mulig å overholde kravet om 1 meters avstand inne i klasserommet, samt at vi kunne holde gruppen og læreren intakt. Alle elevene har derfor gjennom skoleåret fra august 2019 til dags dato hatt samme lærer og gruppe i mange fag, tross en særdeles spesiell situasjon.  

Den nye smitteveilederen under gult lys forteller at kohortene nå kan utgjøre fulle klasser, og at 1-metersreglen ikke lenger skal håndheves med samme tydelighet inne i klasserom. For oss vil en inndeling fra kohort i grupper til fulle klasser, ikke være til elevenes fordel, slik vi vurderer det. Lærerne har planlagt vurderingsarbeid og undervisningsløp ut året fra disse gruppene, og kjenner elevene sin kompetanse og mål best. Vi velger derfor å holde på den planen vi har hatt de siste ukene. Dette er drøftet i elevråd, MBU, AMU og FAU, og alle har gitt sin tilslutning. Samtidig øker vi den fysiske undervisningen på skolen, slik at elevene får undervisning i fag hvor det ikke allerede er kohorter.

Den viktigste endringen er at alle elever skal inn på skolen og motta fysisk undervisning hver dag. Samtidig vil deler av undervisningen fortsatt foregå digital ut året. Det vil ikke avholdes friminutter på skolen der elevene blandes mellom kohorter, men tas friminutt med egen klasse og ved bistand fra miljøarbeidere. Kantina er fortsatt stengt.

Alle elevene vil i løpet av denne uka, eller mandag i neste uke, få beskjed om sin nye timeplan.

Vi tar sikte på å åpne som (mer eller mindre) normalt i august.  

Takk for all tålmodighet, fine ord og hjelp underveis. Vi tror de siste 2 ukene av skoleåret skal gå fint!

Mats Thyli

rektor

Granstangen skole