Skolen åpner igjen!

Elevundersøkelse 2019

Kjære elever og foresatte ved Granstangen skole!

Oslo 7. mai 2020    

                                          

Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen. Det er likevel viktig å si at skoleukene fortsatt vil være preget av situasjonens alvor. Vi må ta strenge forhåndsregler, og har derfor valgt en tilnærming som kan ivareta helse og trygghet på best mulig måte.

"Skolen åpner igjen – oversatt til somali, tyrkisk, arabisk, og urdu"

Somali

Tyrkisk

Arabisk

Urdu

 

Informasjon

Mandag 11. mai åpner endelig Granstangen skole igjen. Det vil være en gradvis tilbakeføring til ordinær undervisning, og elevene vil derfor fortsatt ha hjemmeundervisning flere dager i uka. Årsaken til det er at vi er underlagt et strengt smittevern, slik at alle elever og ansatte skal være trygge på skolen.

 

Sykdom

Det viktigste først: syke barn og voksne skal ikke være på skolen. De skal verken komme på korte eller lengre besøk. Må du inn på skolebygget og er syk, så ringer du en miljøarbeider og avtaler (Sindre: 481 01 207, Maths: 480 79 686, Muse: 948 80 328, Synnøve: 990 90 791). Ved sykdom varsles kontaktlærer som vanlig. Sykdom kan være halsvondt, forkjølelse, hoste, hodepine, og generell sykdomsfølelse. Elever som blir syke/opplever sykdomstegn i løpet av skoledagen, blir sendt hjem som vanlig og skal være hjemme i ett døgn etter at de er symptomfrie.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging av tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom ungdom eller ansatte på en skole får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak, er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til skolen om dette.

Alle elever som har vært syke eller har nære relasjoner til noen som er syke, må selv være symptomfrie i minst 1 døgn før de går på skolen. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.

Elever/foresatte som har fått påvist Covid-19 skal være i isolasjon, og får beskjed fra kommuneoverlegen om sin handlingsplan videre. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

 

Skolens organisering av grupper

Vi følger smittevernsreglementet for undervisning fra sentrale myndigheter. De sier at elever ikke skal blandes i ulike grupper gjennom skoledagen, og helst ikke bytte lærere fra dag til dag. Vi har derfor organisert skoledagen slik at elevene har norsk, matte og/eller engelsk på skolen, og resten av undervisningen hjemme. Det går minst 2 døgn mellom gruppe- og lærerbytter. Elevene vil sitte minst 1 meter fra hverandre, og rommene er tilpasset grupper på mellom 15-20 elever. Alle andre pulter er flyttet vekk. Elevene skal ikke komme inn samme inngang. Elever fra ulike trinn vil ikke være på skolen samtidig. Klasserommene vil bli vasket etter skoleslutt hver dag. Ingen elever har friminutt, da timene er satt til 120 minutter per gang. Hver gruppe benytter egne toaletter. Det er laget egne rutiner for håndvask, desinfisering og generell hygiene for alle som kommer inn på skolebygget.

 

Elever og husstander i risikogrupper

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig, gjelder blant annet:

 

Barn og unge med diabetes

Barn og unge med velkontrollert astma

Barn og unge med allergi

Barn og unge med epilepsi

Barn og unge med Downs syndrom

Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt

Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom

Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

 

Disse elevene skal ikke komme på skolen, men motta tilpasset hjemmeundervisning:

Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)

Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder

Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling

Barn og unge med alvorlig hjertesykdom

Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet

Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner

Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom

Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

 

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets/ungdommens beste tillegges stor vekt.

 

Til slutt

Det er viktig for barn og unge å gå på skolen. Vi har høye ambisjoner for den faglige og sosiale utviklingen til våre elever. Samtidig har vi stor forståelse for at denne pandemien kan innvirke ulikt fra person til person, og familie til familie. God og åpen kommunikasjon mellom skole og hjem er avgjørende for at vi skal komme oss gjennom dette. Ta kontakt med kontaktlærer, miljøarbeidere eller skolens ledelse hvis du som foresatt lurer på noe. På skolens hjemmesiden ligger det kontaktinfo. Vi ønsker å være fleksible og imøtekommende.

Hilsen rektor

Mats Thyli

 

Oslo kommune har laget informasjonsskriv/film til befolkningen på ulike språk. Se de gjerne her:

Engelsk informasjonsside

https://www.oslo.kommune.no/english/coronavirus/

Urdu

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364410-1587029066/Tjenester%20og%20tilbud/Koronavirus/Informasjon%20p%C3%A5%20flere%20spr%C3%A5k/Informasjon%20om%20koronavirus%20-%20%20urdu.pdf

Arabisk

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364414-1587029931/Tjenester%20og%20tilbud/Koronavirus/Informasjon%20p%C3%A5%20flere%20spr%C3%A5k/Informasjon%20om%20koronavirus%20-%20arabisk.pdf

Somali

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364426-1587028092/Tjenester%20og%20tilbud/Koronavirus/Informasjon%20p%C3%A5%20flere%20spr%C3%A5k/Informasjon%20om%20koronavirus%20-%20%20somali.pdf