Undervisning på Granstangen skole i november

Coronavirus2020

Etter møte med bydelsoverlegen i dag (onsdag 11.11) har vi besluttet å gå over i "skjerpet gul" beredskap ut november. Det betyr at vi formelt er underlagt gul definisjon i trafikklysmodellen fra Udir, men gjøre enkelttiltak på elevens oppstartstidspunkt og fysisk adskillelse mellom trinn for å overholde et strengt smittevern.  Elevene får i denne perioden vekselsvis skole og hjemmeskole. Vi avviker ikke fra fag- og timefordelingen, det betyr at alle elevene får det de har krav på av fag. Det vil imidlertidig ikke alltid foregå på skolen.

 

I denne perioden skulle vi hatt fagdager. De vil vi fortsatt gjennomføre, samtidig som det blir noen endringer i form av at noe vil foregå hjemme.

Vi følger med på situasjonen fortløpende, og har tett dialog med bydelsoverlegen og helsemyndighetene.

Elevene kan fortsatt bestille seg mat etter den forrige modellen, men vi vil gå bort fra ordinære friminutt og samvær fra elever på ulike trinn. All undervisning vil foregå i mindre grupper, og ikke hele klasser.

 

Vi er glad for at vi får sett elevene underveis i skoleuka, og gjør vårt beste for å holde skolen oppe. I den perioden vi er inne i nå, er det nødvendig å sette sikkerheten til elever og ansatte høyt, og vi har derfor besluttet å gjennomføre en beredskapsplan som omtalt over.

Skolens FAU, medbestemmelsesutvalg og arbeidsmiljøutvalg er informert.

 

Vi tar sikte på å vende tilbake til ordinær timeplan så snart situasjonen i bydelene og Oslo som helhet er bedre.

Rektor