Hovedseksjon

Klage på karakterer

Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har skrevet en veiledning om retten til å klage på karakterer i grunnskolen. Vi gjengir noe av teksten, resten kan leses i veiledningen (299 kB).

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Hvis du ikke får standpunktkarakter skal du og foreldrene dine ha fått skriftlig varsel om dette.

Hvis du klager på skriftlig eksamenskarakter, har du rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor. Når det gjelder andre karakterer, har du rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Hvem kan klage på karakter?

Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt, har rett til å klage på karakter. Hvis du er under 15 år, må foreldrene dine samtykke i klagen. Foreldre til umyndig elev har selvstendig klagerett. Det betyr at de har rett til å klage selv om du ikke er enig i det. 

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den må undertegnes av den som har rett til å klage (se ovenfor). Det må stå i klagen hva du vil klage på.

Hvis du klager på karakter etter skriftlig avgangsprøve, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen.

Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen.

Når er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller foreldrene dine er gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den). Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen.

Erfaringsmessig er klagen ofte ikke ferdigbehandlet før tidligst i september.