Driftsstyret

Auditoiet

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Granstangen skole skal ha jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Granstangen skole har møterett i driftsstyre.

Granstangen skole sitt driftstyre består av 12 medlemmer:

Foreldrerepresentanter

Leder: Mohamed Benali E-post: benali007@hotmail.com

Hilde Teigen Andås

Vara: Iris Merethe Qamar

Politiske representanter

Peter Kjendlie                         Vara: Olav Mellum

Anne Karima Nordengen      Vara: Karl Per Olsen 

Per Opsahl                               Vara: Arne Håskjold Krumsvik

Elevrepresentanter

 

Ansattrepresentant

Aleksander Noren                  Vara: May Wenche Dahle

Linn Katrin Kragset                 Vara: Ingrild Wold

 

Sekretær

Mats Thyli rektor, er sekretær for driftstyret