Hovedseksjon

Driftsstyret

Auditoiet

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Granstangen skole skal ha jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Granstangen skole har møterett i driftsstyre.

Granstangen skole sitt driftstyre består av:

Foreldrerepresentanter

Leder: Sakina Bougato

Camilla Omholt

Vara: Aisha Abbas

Politiske representanter

Peter Kjendlie                         Vara: Olav Kyrre Fjermerås

Anne Karima Nordengen      Vara: Arne Larsen 

Arne Håskjold Krumsvik        Vara: Ingelin Kristin Nord 

Elevrepresentanter

Anis Abdikadir Ali Gele        Vara: Raoa Ali Zayadi

Athithyan Valluvan               Vara: Mariam Fulayi

Ansattrepresentant

Aleksander Noren                  Vara: Nicolai Biørnstad

Vilde Mittet                              Vara: Christine Jensen

 

Sekretær

Rektor Christina Solheim er sekretær for driftstyret