Driftsstyret

Auditoiet

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

 

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Granstangen skole skal ha jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Granstangen skole har møterett i driftsstyre.

 

Granstangen skole sitt driftstyre består av 12 medlemmer:

 

Foreldrerepresentanter

Leder: 

Nestleder: 

 

Politiske representanter

Jan Erik Eliassen

Laila Kongerød

Per Opsahl

 

Elevrepresentanter

Kawtar Rahali

 

Ansattrepresentant

Craig Vegar Deacon

Anita Patel

 

Vararepresentanter

Karl Per Olsen, politisk representant, 1. vara

Ingelin Kristin Nord, politisk representant, 2 vara

Olav Mellum, politisk representant, 3 vara

Carmela Bagasani, elevrepresentant, vara

Kerem Koca, elevrepresentant, vara

 

Sekretær

Trond Nilsen, rektor, er sektretær for driftstyret