Driftsstyret

Auditoiet

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Granstangen skole skal ha jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Granstangen skole har møterett i driftsstyre.

Granstangen skole sitt driftstyre består av 12 medlemmer:

Foreldrerepresentanter

Leder: Mohamed Benali E-post: benali007@hotmail.com

Kubra Ifzal

Halit Karabora

Politiske representanter

Peter Kjendlie

Anne Karima Nordengen

Per Opsahl

Elevrepresentanter

Ashley Umeghalu

Ansattrepresentant

Craig Vegar Deacon

Anita Patel

Vararepresentanter

Arne Hårskjold Krumsvik, politisk representant

Karl Per Olsen, politisk representant

Saiqa Tabassum, foreldre representant,

Serwer Sado elev representant

Christine Jensen Ansatt representant

Merethe Mørkeberg Nielsen 

Sekretær

Mats Thyli rektor, er sekretær for driftstyret