Hovedseksjon

Strategisk plan

1. Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og de skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet

2. Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig progresjon og sosial utvikling

3. Osloskolen skal kjennetegnes ved trygge og varme skoler forankret i verdigrunnlaget i LK20

Granstangen viderefører tre satsningsområder som hver svarer til de strategiske målene:

Granstangen leser! Denne satsningen skal inspirere til systematisk kompetanseheving, målrettet og tilpasset opplæring av grunnleggende ferdigheter, særskilt i språk, lesing og regning.
Granstangen skaper! Dette satsningsområdet skal inspirere til elevaktiv og utforskende læring og høye forventninger til våre elevers faglige og sosiale utvikling.
Granstangen bryr seg! Dette satsningsområdet skal inspirere til målrettet og inkluderende arbeid med læringsmiljø, elevmedvirkning og etablering av en trygg og positiv skolekultur.

Her legges strategisk plan for 2024, når den er klar!

strategisk målkart.jpg