Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Granstangen skole

Grantangen skole vil oppfordre foreldrene til å ikke søke permisjon fra opplæringen dersom det ikke er helt nødvendig. Det er skoleplikt i Norge, og elevene bør være på skolen i de 190 skoledagene som et skoleår består av. Alle skoledager inneholder viktig læring og sosial utvikling for elevene.

Dersom det er aktuelt å søke om permisjon fra opplæringen vil vi ut i fra regelverket vurdere om en eventuell permisjon er "faglig forsvarlig". I denne vurderingen vil vi se på tidligere fravær fra den pliktige opplæringen, faglig og sosial utvikling hos eleven, samt om det er sannsynlig at eleven vil kunne få tatt igjen det tapte under eller etter en eventuell permisjonsperiode.

Må du søke permisjon fra opplæringen for ditt barn, ber vi deg om lese dokumentene: "Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen" og "Søknad om permisjon fra grunnskoleopplæringen".

 

Merk!! Vi får ny e-post og postadresse fra og med 5. mars 2019.

Vennligst benytt de nye adressene hvis du skal kontakte oss skriftlig.

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Granstangen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.