Hovedseksjon

FAU

Som medlem av FAU kan du:

 • bli godt kjent med skolens virksomhet
 • bli kjent med skolens ledelse
 • bli kjent med andre foreldre
 • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU på Granstangen

Leder: Sakina Bougato
Nestleder: Hasim Nabi
Driftsstyrerepresentanter: Sakina Bougato, Aisha Abbas

Vedtekter FAU Granstangen skole 

 

FAU sine oppgaver

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.
Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:
"Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Ved Granstangen skole velger hver klasse en foreldrekontakt og en FAU-representant høsten 2015.

Tips og ideer til hjem - skole-samarbeidet

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, 
 • Gir råd til foreldre med barn i skolen
 • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
 • Lager materiell for foreldre og lærere
 • Er foreldrestemmen overfor myndighetene
 • Les mer på nettstedet til FUG: www.fug.no

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU