Hovedseksjon

Standpunkt og retten til å klage

Elever i klasserom

Standpunktkarakterer 

Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede kompetanse i faget. Eleven skal ha mulighet til å vise kompetanse på flere og varierte måter for at læreren skal få tilstrekkelig kunnskap om elevens samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor basert på et bredere vurderingsgrunnlag over lengre tid, enn det som er tilfelle for eksamenskarakteren. 

Klage på standpunktkarakter 

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterene. Retten til å klage på standpunktkarakter er hjemlet i forskrift til opplæringsloven kapittel 5, §§ 12 til 15. 

Frist for å klage 

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. 

Hvem kan klage? 

  • Elever, foreldre og foresatte 

Hva skjer når du klager? 

  • Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt.
  • Klager du på en karakter i grunnskolen blir klagen behandlet av Statsforvalteren.
 
  1. Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig. Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående. 

Slik klager du 

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og læreren din og få en begrunnelse for karakteren. 

Dersom du bestemmer deg for å klage må du underskrive klagen, og det må stå i klagen hva du ønsker å klage på. Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig. Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor ved skolen eleven går på. 

 

Her kan du lese mer om klage på standpunktvurdering 

 

Mvh 
Ledelsen på Granstangen